Croeso i RHWYDWAITH GENEDLAETHOL TECHNOLEGAU IAITH CYMRAEG

Mae’r Uned Technolegau Iaith ym Mhrifysgol Bangor yn sefydlu Rhwydwaith Genedlaethol Technolegau Iaith newydd ar gyfer y Gymraeg. Bwriad y rhwydwaith yw dod ag academyddion, pobl o ddiwydiant, y byd cyhoeddus ac unrhyw un arall sydd â diddordeb mewn Technolegau Iaith at ei gilydd er mwyn hybu ymchwil yn y maes, yn enwedig ar gyfer y Gymraeg a ieithoedd eraill llai eu hadnoddau.

Bydd y rhwydwaith hysbysebu digwyddiadau perthnasol, gan gynnwys cynadleddau, gweithdai a chyfleoedd cyfnewid gwybodaeth yng Nghymru, a bydd cyfle i aelodau gyfarfod â’i gilydd yn y digwyddiadau hyn. Y gobaith yw y bydd y rhwydwaith yn fodd i gynyddu gweithgarwch yn y maes, ac yn hybu projectau ymchwil a diwydiant newydd. Mae croeso i sefydliadau, cwmnïau ac unigolion ymaelodi yn y Rhwydwaith.

Mae angen cyfrif. Crewch gyfrif neu mewngofnodwch i barhau.

Welcome to NATIONAL WELSH LANGUAGE TECHNOLOGIES NETWORK

The Language Technologies Unit at Bangor University is establishing a new National Language Technologies Network for the Welsh language. The aim of the network is to bring together academics, people from industry, the public and anyone with an interest in Language Technologies to promote research in the field, especially for Welsh and other less resourced languages.

The network will advertise relevant events, including conferences, workshops and information exchange opportunities in Wales, and members will have the opportunity to meet each other at these events. It is hoped that the network will increase activity in the field, and encourage new research and industry projects. Organizations, companies and individuals are welcome to join the Network.

An account is required. Please create an account or log in to continue.